คนไทย หัวใจเกษตร

การพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง

กรมพัฒนาที่ดินมีบทบาทในการพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง เพื่อให้เกษตรกรสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ โดยไม่บุกรุกแผ้วถาง ด้วยการแนะนำให้เกษตรกรทำการเกษตรผสมผสานแบบขั้นบันได

ศูนย์ปางตอง

ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้บนพื้นที่สูง ที่ให้ชุมชน คน และป่าอยู่ร่วมกันได้ โดยกรมพัฒนาที่ดิน

เกษตรอินทรีย์

โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เพื่อสุขภาพของเกษตรกรผู้ผลิต โดยการสนับสนุนของสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน

@MldsMsn01

ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

Hot Links

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
Client 7
Client 8
Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
Client 7
Client 8