Caring for the Planet starts from the Ground  รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน 

thenmy

นางสาวเบญจมาศ  ธาตุชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2
สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน เป็นวิทยากรการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน การผลิตและการใช้น้ำหมักชีวภาพจากการใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด. การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ การผลิตพืชปลอดภัย และหน้าตัดดิน
ให้แก่คณะครู และนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง ม.1 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จำนวน 11 ราย ณ ฐานเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ย ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ ม.5 ต.ผาบ่อง อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดิน การปรับปรุงบำรุงดินก่อนการเพาะปลูกพืช และสามารถนำความรู้
ที่ได้ไปปรับใช้ในแปลงเกษตรภายในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566

khaw chbab thi23 66