Caring for the Planet starts from the Ground  รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน 

thenmy
พัฒนาที่ดิน ให้สมบูรณ์ : ป้องกันการชะล้างพังทลาย ปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการผลิตพืชเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ ให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน : การสำรวจ วิเคราะห์ จำแนกประเภทการใช้ที่ดิน การจัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต
การมีส่วนร่วม : ภาคีเครือข่าย ได้แก่ หมอดินอาสา เกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ดิน และการเผยแพร่ความรู้วิชาการผ่านภาคีเครือข่าย เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดิน
ค่านิยมองค์กร : TEAM For Soils

teamforsoils

 

ผู้อำนวยการ

dean

 

นายบุญมั่น ฉัตรเท

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน