Caring for the Planet starts from the Ground  รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน 

thenmy

ออกอากาศ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566
หัวห้อ: ไถพรวนดิน ดีร้ายอย่างไร 

ออกอากาศ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566
หัวห้อ: แกล้งดิน พระอัจฉริยภาพด้านดิน ที่คนไทยควรรู้ออกอากาศ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566
หัวห้อ: มารู้จักดินตื้นกันเถอะ

ออกอากาศ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566
หัวข้อ: ใส่ปุ๋ยหมักร่วมกับการคลุมดิน ช่วยไม้ผลให้พ้นแล้งออกอากาศ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
หัวข้อ: พด.14 ไตรโคเดอร์มา ควบคุมและกำจัดโรคพืช

ออกอากาศ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
หัวข้อ: มลพิษของดิน